Domů » Návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvníci Zoologické zahrady Jihlava vstupem do areálu zoo souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků a mechanických či elektrických invalidních vozíků.
 2. Zajistit dětem do 15 let odpovědný dozor dospělé osoby.
 3. Nevstupovat do zoo se psem nebo jiným domácím zvířetem. Výjimkou jsou asistenční psi.
 4. Kouření je v areálu zoo zakázáno. Povoleno je na dvou vyznačených místech.
 5. Nedotýkat se chovaných zvířat a nekrmit je. Výjimkou jsou zvířata, u kterých je toto výslovně povoleno a to krmivem pouze z krmných automatů zoo. Nevhazovat žádné předměty do jejich expozic. Chovat se ohleduplně ke zvířatům, nerušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním a dodržovat zákaz fotografování se zapnutým bleskem. Nepoužívat drony či podobná elektronická zařízení.
 6. Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neničit zeleň, majetek zoo ani majetek jiných osob. Udržovat čistotu a pořádek.
 7. Nepohybovat se v zoo v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.
 8. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu zoo je možné pouze se souhlasem Zoo Jihlava.
 9. Nevnášet do areálu zoo zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku zoo anebo ostatních osob, a stejně tak nevnášet do areálu zoo předměty potenciálně nebezpečné pro zvířata, například nafukovací balónky
 10. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 11. V případě vzniku mimořádné události se řídit pokyny zaměstnanců Zoo Jihlava či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 12. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu Zoo Jihlava instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy Zoo Jihlava a k monitorování a zajištění bezpečnosti chovaných zvířat.
 13. Oznámit neprodleně zaměstnancům Zoo Jihlava, na vstupních pokladnách nebo na telefonním čísle ostrahy, které je zveřejněno na vstupních pokladnách, porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.
 14. V případě hrubého porušení Návštěvního řádu může být návštěvník vyzván k okamžitému opuštění areálu Zoo Jihlava.

Tento Návštěvní řád je platný od 27. 8. 2018