Domů » Informace k podávání oznámení

Informace k podávání oznámení

Informace k podávání oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. c) porušuje zákon na ochranu oznamovatele
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
 18. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nebudou přijímána.

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. dobrovolnická činnost,
 3. odborná praxe, stáž
 4. poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací

 

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace vylučuje přijímání

oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou

činnost podle § 2 odst. 3. písm. a),b), h), i) nebo j) zákona.

 

Oznámení lze podat:

 1. a) písemně (elektronicky i v listinné podobě) na e-mail: vasak@zoojihlava.cz
 2. b) telefonicky na tel. Linku +420 565 596 900
 3. c) osobně (do 14 dnů od dne, kdy o to oznamovatel požádá)

 

 

Stanovená příslušná osoba: Ing. Jan Vašák